Kiểm tra bản ghi tên miền

... Vui lòng chờ
{{response.data.code}}
{{'Tên miền' }} {{'IP lookup' }}
{{query}}
{{'IP' }}
{{ip}}
{{'IP' }}
{{ip}}
{{'Giá trị' }}
{{cname}}
{{'Giá trị' }} {{'Ưu tiên' }}
{{mx.exchange}} {{mx.priority}}
{{'Giá trị' }}
{{ns}}
{{key}} {{value}}
{{'Giá trị' }}
{{srv}}
{{'Giá trị' }}
{{txt}}

Tại sao tên miền của tôi đã trỏ bản ghi mà chưa thấy nhận?

Mỗi một máy chủ DNS khác nhau có các thời gian trễ khác nhau nên để tên miền nhận bản ghi phụ thuộc vào máy chủ DNS mà tên miền sử dụng.

Ví dụ: khi tên miền sử dụng DNS tại iNET(ns1.inet.vn/ns2.inet.vn) thì tối đa 2 phút tên miền sẽ nhận bản ghi.

Tại sao tên miền của tôi đã nhận bản ghi mà tôi chưa truy cập được vào website?

Thông thường, khi không truy cập được website do máy tính cá nhân của bạn sử dụng các DNS trung gian như DNS của Google(8.8.8.8/8.8.4.4), nên khi bản ghi đã nhận trên máy chủ DNS nhưng DNS trung gian vẫn lưu lại giá trị cũ, khi đó bạn cần phải xóa cache của DNS trên máy tính của mình bằng cách

1. Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Windows
  • Nhấn tổ hợp phím Windows( ) + R rồi gõ cmd, gõ Enter để mở command line.
  • Trên command line, gõ lệnh ipconfig /flushdns để xóa cache DNS của máy
2. Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Linux
  • Mở terminal.
  • Trên terminal, gõ lệnh service nscd restart để xóa cache DNS của máy
3. Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Mac OS X
  • Mở terminal.
  • Trên terminal, gõ lệnh dscacheutil -flushcache để xóa cache DNS của máy