Kiểm tra tên miền

Công cụ whois tên miền

Là công cụ giúp cho bạn biết được trạng thái và các thông tin về tên miền đã được đăng ký bởi một người nào đó.

Công cụ kiểm tra bản ghi tên miền

Là công cụ giúp cho bạn biết được tên miền, tên miền con có giá trị như thế nào thay vì phải gõ lệnh command.

Công cụ kiểm tra tồn tại của email

Là công cụ giúp cho bạn biết được email có tồn tại hay không để gửi email marketing, chăm sóc khách hàng...